T.C
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

  1. İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Uşak İl Özel İdaresine ait Elmalıdere Mahallesi Nurişeker Caddesinde bulunan, aşağıda m² ve tahmini bedeli belirtilen 20 numaralı dükkan ile Durak Mahallesi Fatih Caddesi No: 2 adresindeki Özel İdare İş Merkezinde yer alan 203, 303 nolu bürolar ve zeminde bulunan 73/C-D-101,102,103,104 numaralı iş yerlerinden oluşan dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
  2. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI: İş yerinin kira süresi Nurişeker Caddesindeki 20 nolu dükkan için 3 yıl, Özel İdare İş Merkezindeki iş yerleri için 5 yıl olup, tahmini bedel ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.                                                                                            

                                                               

No Yüz Ölçümü
Cinsi
Aylık Tahmini Kira Bedeli Yıllık Tahmini Kira Bedeli Yıllık Kira Üzerinden %3 Geçici Teminat Saati
20 45 m² Dükkan 7.850,00 TL 94.200,00 TL 2.826,00 TL 14:15
203 56,98 m² Büro 6050,00 TL 72.600,00 TL 2178,00 TL 14:20
303 56,98 m² Büro 6330,00 TL 75.960,00 TL 2278,80 TL 14:25
73/C-D 629,84 m²    Dükkan 358.000,00 TL 4.296.000,00 TL 128.880,00 TL 14:30
  1. İHALE TARİHİ VE YERİ: İhale, İl Encümenince 21.05.2024 Salı günü saat 14.15 ten itibaren Öz Merkez İş Merkezi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.  
  2. İhaleye iştirak edecekler 2.maddedeki tabloda belirtilen geçici teminatı İl Özel İdaresinin göstereceği hesaba yatırmak zorundadır.

İHALE DÖKÜMANLARININ TEMİNİ: İhale dokümanı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Ve 500,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Geçici teminatları İdaremize ait TR: 21 0001 0002 5636 3568 1961 93 nolu Uşak Merkez Ziraat Bankası hesabına yatıracaklardır. İrtibat Telefon : 0 276 223 12 70-71 Dahili: 1207

  1. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN;

 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

   a. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
   b. İhaleye katılmak istediğine dair ( iş yeri numarasını belirtir ) talep dilekçesi. 
   c. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
   d. Gerçek kişiler için en az 2023 yılı tasdikli ikametgâh belgesi        
   e. Mevzuatı gereği en az 2023 yılında alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve sanatkarlar odası belgesi.
   f. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
   g. Tüzel kişi olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü veya şirket adına teklifte bulunacak kişilerin imza sirküleri ile Noterden onaylı vekâletnamesi.
   h. Şartnamede belirtilen tahmini bedelin %3’ ü tutarında geçici teminat
  a. İhale dokümanı alındı belgesi.
  j. Şekli şartnamede belirtilen teklif mektubu.
  k. Şekli şartnamede belirtilen ortaklık sözleşmesi ve ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekmektedir.
  6. İhaleye iştirak edenler, Şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
  7. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri en geç 20.05.2024 Pazartesi günü Saat: 17:00’ ye kadar Uşak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, fax, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.
 

#ilangovtr Basın No ILN02029109