KANALİZASYON BACA KAPAĞI TAKIMI VE YAĞMUR SUYU IZGARASI TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

SFERO Döküm Kanalizasyon Baca Kapağı Takımı ve Yağmur Suyu Izgarası Takımı Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/779960

1-İdarenin
a) Adı : UŞAK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karaağaç Mahallesi 1.Ezer Sokak No:8 Uşak Belediyesi Ek Hizmet Binası 64100 MERKEZ/UŞAK
c) Telefon ve faks numarası : 2762214000 - 2762275671
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SFERO Döküm Kanalizasyon Baca Kapağı Takımı ve Yağmur Suyu Izgarası Takımı Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17.000 KG SFERO Döküm Q600mm Baca Kapağı Takımı, 8.000 KG SFERO Döküm Q600mm Yağmur Suyu Izgara Takımı, 22.500 KG SFERO Döküm 60x60cm Yağmur Suyu Izgara Takımı Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Stok Sahası - Karaağaç Mah. Gediz Yolu Stok Sahası MERKEZ/UŞAK
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını takip eden takvim günü işe başlanacak olup, 45 takvim günü içinde teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasını takip eden takvim günü işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.07.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Belediye İhale Salonu - SARAYALTI MH. RAMAZAN AKAR SK. NO:3 KAT:5 MERKEZ / UŞAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalatçı Olduğunu Gösteren Belge veya Belgeler
Yetkili Satıcı Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS EN 124-2
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
ELEKTRİKLİ İNDÜKSİYON (ENDÜKSİYON) OCAĞI
KİMYASAL ANALİZ CİHAZI (SPEKTROMETRE veya SPEKTROSKOP veya SPEKTROGRAF veya SPEKTROFOTOMETRE veya TAYF ÖLÇER)
OTOMATİK KALIPLAMA MAKİNESİ (OTOMATİK KALIPLAMA HATTI)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02048676