SİVASLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N


1-Mülkiyeti Sivaslı Belediyesine ait İlçemizin Konak mahallesinde bulunan 1 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulüyle 3 yıl süreyle  kiraya verilecektir.
2- Kiraya verilecek olan işyerinin üç yıllık tahmini  Kira bedeli 144.000,00 TL+KDV dir. Geçici teminatı  %3 ten 4.320,00 TL dir. Kati teminat ise ihale bedelinin %6 'sıdır.
 İhalesi 19/07/2024 tarihinde saat 11.00 de Belediye Encümeni toplantı odasında Belediye encümeni huzurunda  yapılacaktır.
3- İhaleye ilişkin şartname Belediye Yazı İşleri odasında görülebilir.
4-İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler;
   a)Medeni kanun hükümlerine göre reşit olmak ve T.C. vatandaşı olmak
   b)Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi
   c)Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi 
   d)İhaleye vekâleten katılacaklar için noter tasdikli vekâletname
   e)İhaleye tüzel kişiler  adına katılacaklar için noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi
   f)Geçici teminatın belediyemiz hesaplarına yatırıldığına ilişkin makbuz.
   g) İhale tarihinden bir gün öncesi alınmış Sivaslı Belediyesine borcu olmadığına ilişkin
   belge
5-İsteklilerin bir dilekçe ile istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri; ilan olunur. 28.06.2024

#ilangovtr Basın No ILN02053507