TATAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
İLAN 

1-Mülkiyet kullanımı Belediyemize ait olan, ATM yanı İşyeri; 2886 Sayılı D.İ.K.35/c maddesine göre açık teklif (artırma) usulü ihale ile beş (5) yıllık kiraya verilecektir. 

2-Kiraya verilecek İşyerinin beş (5) yıllık kira bedeli 60.000,00 TL+(%20) KDVdir. Geçici teminat ise; (%3) ten  1,800,00 TL dir. Kati teminat ise ihale bedelinin %6 'sıdır   

3-Kiraya verilecek işyerinin  İhalesi  26.06.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00 da Belediye Başkanlığı Makam odasında Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 

4-İhaleye Katılmak isteyen taliplerin ve isteklilerin İhale günü olan 26.06.2023 tarihine kadar İhaleye ait şartnameyi (ücretsizdir) almaları ve geçici teminatı ise ihale saatinden  2 saat öncesine kadar Belediyemiz hesaplarına makbuz mukabilinde yatırmaları gerekmektedir. 

5-) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 

   a) Medeni kanuna göre T.C. vatandaşı olmak ve reşit olmak  

   b) İkametgah belgesi  

   c) Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi   

   d) İhaleye vekaleten katılacaklar için Noter tasdikli Vekaletname aslı veya  

       fotokopisi 

   e) İhaleye tüzel kişiler adına katılacaklar için Noter tasdikli imza sirküsü ve yetki    

       belgesi 

   f) Geçici teminatın Belediyemiz hesaplarına yatırıldığına dair makbuz.  

6- İhale ile  ilgili bilgi ve belgeler (şartname) Belediyemizde imza karşılığında ücretsiz   

     görülebilir.İsteklilerin bir dilekçe ile istenilen belgeleri, ihale saatinden 2saat öncesine kadar Belediye yazı İşleri Müdürlüğü’ne dosya halinde vermeleri gerekmektedir. 

     Posta ile başvuru ve katılımlar kabul edilmeyecektir.  

              İlgililere ilanen duyurulur.  11.06.2024 

#ilangovtr Basın No ILN02047200