YAKACAK (KÖMÜR-ODUN) ALIMI
UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yakacak (Kömür-Odun) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/744551

1-İdarenin

a) Adı

:

UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kalfa Mahallesi Denizli Caddesi No: 3 64000 Merkez/UŞAK

c) Telefon ve faks numarası

:

2762235480 - 2762231290

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Yakacak (Kömür-Odun) Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sivaslı İlçe Emniyet Amirliği, Karahallı İlçe Emniyet Amirliği ve Ulubey İlçe Emniyet Amirliği Binalarının Isınma İhtiyaçlarının Karşılanması İçin ; 140 Ton 10-18 mm boyutunda İthal Kaloriferlik ( Fındık ) Kömür ve 5 Ton Yakacak Odun Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BANAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ :35 Ton Kömür
SİVASLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ : 35 Ton Kömür
ULUBEY İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ : 40 Ton Kömür
KARAHALLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ : 30 Ton Kömür
BANAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 4 Ton Yakacak Odun
KARAHALLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ 1 Ton Yakacak Odun

ç) Süresi/teslim tarihi

:

3 Ağustos 2024

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip başlama tarihi kararlaştırılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.06.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü/Destek Hizmetleri
Şube Müdürlüğü/Satınalma Büro Amirliği

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
*Bayilik Belgesi
*Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
*Satış Belgesi
*Satışını Yaptığı Kömüre Ait Analiz Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02043503