Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında demiryollarının güvenliğini sağlamak amacıyla İtilaf Devletleri Kütahya'ya İngiliz askeri birliği yerleştirmiştir. Birinci Dünya Savaşı esnasında 87.000 sandık cephane Kütahya’ya nakledilmiş ve istasyon civarındaki büyük handa saklanmaktadır. İngilizlerin, bu cephaneyi İzmit’e taşıyacaklarının öğrenilmesi üzerine Garbi Anadolu Umum Kuvayi Milliye Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Kütahya’ya bir harekât yapılması emrini verir. Çerkez Ethem Müfreze 'si kumandanlarından Priştineli İsmail Hakkı Bey'in komuta ettiği Uşak, Gediz, Simav, Akhisar ve Alaşehir’den gelen 350 kişilik süvari birliği 21 Eylül 1919 günü Kütahya'ya girerek hakimiyeti ele almıştır. İngiliz Askeri Birliği Eskişehir'e çekilmek zorunda kalmıştır. Kütahya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurularak Askerlik Şubesi Eski Başkanı Binbaşı Nüzhet Bey başkanlığa getirilmiştir. Bedrettinoğlu Şeyh Seyfi Efendi ve de Tahrirat Müdürü Hasan Sami Bey ile Polis Başkomiseri Feyzi Bey’in üstün gayretleriyle bu mühimmatın önemli bir bölümü, gece vakti köylülerin de yardımlarıyla civardaki köylere naklettirilmiştir.

Priştineli İsmail Hakkı Bey, 22 Eylül 1919 günü Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’ya gönderdiği telgrafla vaziyeti şöyle aktarmaktadır ;

Kütahya 22 Eylül 35

Ali Fuat Paşa Hazretleri’ne

1. Uşak, Gediz Simav, Akhisar ve Alaşehir’den gelen 350 kişilik milli süvari kuvvetiyle 21 Eylül 35’te Kütahya’ya girildi.

2. 21 Eylül 35’te yüz elli mevcudunda bulunan otomatik tüfekli İngiliz kuvveti akşamüzeri treni mahsusla Eskişehir’e çekildiler.

3. Cephanelikleri olduğu gibi terk ettiler. Tarafımdan muhafaza altına alındı.

4. Kuvayi Milliye gelmeden evvel yalnız iki bin sandık kadar cephaneyi nakletmişler.

5. Burada dünden itibaren hiçbir İngiliz kalmamıştır.

6. Düşmanın tekrar gelmesi ihtimaline binaen geceleyin Alayunlar’da bulunan Porsuk Suyu üzerindeki on metrelik köprüyü tahrip ettik.

7. Cephaneleri dâhile sevk ediyoruz.

8. Elimizdeki kuvvet kısmen muvakkaten köylerden iştirak eden eşraftır. Burada daimî kuvvet temin ettikten sonra iade edileceklerdir.

9. Mıntıkamızda teşkilat yapmak için silahımız azdır. Silah olduğu takdirde istediğimiz kadar kuvvet bulunabilecektir.

10. Kütahya ile Mahmudiye’nin budiyetine binaen Seyitgazi’de mütevasıt bir merkez temin ederek emr-i âlilerini o suretle telakki etmek için emr-i âlilerine muntazır bulunduğumuz maruzumdur.

2021 Tüm Emekli Sen Uşak Şube Başkanı Aydın; “Yoksulluğa teslim olmayacağız” 2021 Tüm Emekli Sen Uşak Şube Başkanı Aydın; “Yoksulluğa teslim olmayacağız”

Uşak ve Havalisi Kuvayi Milliye Kumandanı

Binbaşı İsmail Hakkı

Kaynaklar: Yurt Ansiklopedisi, C. VII. Kütahya Maddesi, Anadolu Yayıncılık, 1982-1983,s.5306

Uzunçarşılıoğlu, Kütahya Şehri, 181.

Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, C.2 (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993), 122

Uzunçarşılıoğlu, Kütahya Şehri, 181.

Mehmet Karayaman, Uşak’ta Kuvayi Milliye, Uşak, Uşak Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayını,İzmir,2009, s.164-165;Bkz.TİTE Arşivi, Katalog No: A-10, Sıra No: 1095, Kutu No: 305, Belge No: 36

Muhabir: SALİH KILINÇ