12 Nisan 1921 Banaz'da Türk Süvarileri

3.Süvari Livası/Tugayı Kumandanı Kaymakam/Yarbay Halil İbrahim(Çolak)Bey,2. Süvari Fırkası/Tümeni Kumandanı Binbaşı Hüseyin Rahmi (Apak) Bey’e 12 Nisan 1921 günü gönderdiği cephe raporunda Uşak Cephesi’ndeki vaziyeti şöyle aktarmaktadır;

Uşak Mektup

Belge No : 2450

Ovacık’tan;11/12-4-37 (11/12.4.1921)

Maaşları 30-49 Bin TL Arasında! Nüfus Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Lise Mezunu 1608 Personel Arıyor Maaşları 30-49 Bin TL Arasında! Nüfus Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Lise Mezunu 1608 Personel Arıyor

nısfülleyl(gece yarısı)

İkinci Süvari Fırkası (Tümeni) Kumandanlığı ‘na

1. Bu gün "Göğem" üzerine sevk edilen keşif kolu Göğem Karyesi/Köyü ’ne düşman kıtaatı (birlikleri) geldiğini haber vermesi üzerine mezkûr (adı geçen) istikamete 19.Alay'dan bir bölük sevk edilmiş ve Göğem ’deki düşman kuvvetinin bir tabur piyade ile iki bölük süvariden ibaret olduğu anlaşılmıştır. Bu malumat üzerine livaca (tugayca) bu gece 11/12.4.37 bervechizir (aşağıda olduğu gibi) tertibat alınmıştır;

a. 13. Alay ve 19. Alay'dan bir bölük Alak Köyü ’nde kalarak İbikli Tepesi ’ni işgal ve Göğem yolunu setredecektir (kapatacaktır).

b. 14. Alay Ovacık’a alınmış ve bölüğüyle Kusura Vadisi’ni ve bir postasıyla bunun solunda diğer bir yolu kapamıştır.

c. 19. Alay'ın mütebaki (geri kalan) kısmı dahi Ovacık'a alınarak mütekarrib istikametini setretmiştir.

d. Liva karargâhı Ovacık’tadır.

2. Bazı düşman piyadelerinin dahi Elma Dağı garbına(batısına) geldikleri keşf kolları raporlarından anlaşılmaktadır.

3. Bu günkü tarassudât netâyici bervechizîrdir (sonuçları aşağıdaki gibidir);

a. İstasyon civarındaki düşman çadırları kaldırılmış ve Uşak yolu üzerine konulmuştur.

b. Dumlupınar'dan bir piyade yürüyüş kolu istasyona gelmiştir.

c. İki bölük kadar süvari istasyondan Dumlu istikametine hareket etmiştir.

d. Ahad Köyü civarında bazı tüfek sesleri işitilmiş ve bunun üzerine Banaz İstasyonu’ndan bir süvari bölüğü Ahadköy üzerine giderek bir müddet sonra avdet etmiştir(geri dönmüştür).

e. Burgaz Nahiyesi ’nde bizim askerlerimiz olduğu ahali ifadesinden anlaşılmaktadır.

f. Düşmanın hiçbir kıtası Uşak istikametinde çekilmemiştir. Gönderilmiş esirlerden tahkikatın tamiki (derinleştirilmesi) mümkündür.

Gecenin hululüyle (gelişi ile) beraber Dumlupınar sırtlarında pek çok düşman ateşleri görüldüğü maruzdur (arz edilir).

3. Süvari Livası Kumandanı

Saat 7 evvel (07.00)

Arşiv No 6/6320

Klasör No 921

Dosya No 3 (5)

Fihrist No 38 Daha Azını Gör

— İbikli Dagi'de.

Kaynak: Bülten