Uşak’ta piknik yapmak, ormanda mangal yakmak ve ormanlara giriş yasak mı sorusu, Uşak Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi ile ilgili; 15 Haziran 2024 – 01 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişin yasaklandığı duyurusuyla yeniden gündeme geldi.

Uşak Valiliği’nce yapılan açıklamada; hava sıcaklığındaki artış, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç yoğunluğu ile kasten ya da kusurlu davarmışlar sonucu orman yangınları oluşabileceği değerlendirilerek; 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 69’uncu maddesi gereğince oluşturulan Uşak ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun 2024-01 Sayılı Kararın 9 ve 20. Maddesi gereğince ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran 2024 – 01 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandığı duyuruldu.

Images

ORMANLARDA PİKNİK YAPMAK VE MANGAL YAKMAK YASAKLANDI

İşte Uşak Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama:

Yeni Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar Kimdir? Yeni Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar Kimdir?

UŞAK İLİNDE ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERE DAİR VALİLİK GENEL EMRİ-2024

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 69’uncu maddesi gereğince oluşturulan Uşak ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun 22.05.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınmış olan 2024-01 sayılı kararın 9 ve 20’nci maddeleri ile ormanlık alanlar ile orman parklarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması halinde Uşak ili genelinde uygulanmak üzere iş bu Valilik Emri'ne göre;          

1. Valiliğimizce belirlenmiş ve mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan ve bu karar içerisindeki listede yer alan orman parkları (mesire yerleri) ve mangal, semaver yakılabilecek tabiat parklarının dışında ormanlara girişler (Kamu görevinin ifası amacıyla ormana giriş yapan kamu görevlileri, arıcılar, Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinden av izni alıp gerekli taahhütnameleri verdikten sonra bu izin ve taahhütnamelerini Orman ve Jandarma teşkilatlarının mahalli birimlerine haber vermek kaydıyla Avbis sistemine kayıt ettiren avcılar, av turizmi kapsamında Milli Parklar Şube Müdürlüğünce izin verilen av organizasyonları dahilindeki kişiler, Orman İşletme Müdürlüklerinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İşletme Müdürlükleri tarafından çalıştırılan kişiler hariç) 15/06/2024 tarihinden 01/10/2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.       

2. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.        

3. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklanmıştır.           

4. Orman yangınından etkilenmesi muhtemel kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanların sorumlu ve yetkililerince gerekli tedbirler alınacaktır.       

5. Orman yangınlarına karşı alınacak toplumsal ve bireysel tedbirler hususunda vatandaşlar,  ilgili kurumlarımız, yerel yönetimler, muhtarlıklar ve kolluk birimlerince düzenli olarak bilgilendirilecektir.          

6. Orman yangınlarına neden olabilecek ihmal, sabotaj vb. konularda Orman görevlileri, Jandarma ve Emniyet tarafından kontrol ve devriyeler sıklaştırılacak, orman alanlarında drone, fotokapan, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve takip faaliyetleri arttırılacaktır.         

7. Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi yangın tehlikesi potansiyelini arttıran alanların etrafında yanıcı materyallerden arındırılmış yeterli genişlikte yangın şeritleri açılacaktır.          

8. Ormana yakın turistik tesisler, benzin istasyonları, zirai faaliyet yapan işletmeler gibi yangın riski oluşturabilecek yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; iş sahiplerince bu sahalarla orman arasına yanıcı materyallerden temizlenmiş yangın şeritleri açılacaktır.           

9. Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman idaresi, askeri birlikler, kolluk birimleri vb. kurumların mahiyetinde bulunan) araç, gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılması amacıyla araç/ekipman ihtiyacı düzenli olarak gözden geçirilecek, varsa eksikleri tamamlanacaktır.          

10. Orman yangınlarına müdahaleden sorumlu ilgili kuruluşlar yangın tehlikesi ve risklerle ilgili sürekli bilgilendirilecek, orman yangınlarında hizmetine ihtiyaç duyulacak kişi ve kurumlar yangına en hızlı müdahale edecek şekilde personel, araç, ekipman vb. tüm hazırlıklarını ivedi olarak tamamlayacaktır.          

11. Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü  tedbir ivedilikle alınacaktır.           

12. Önleyici tedbirlerin uygulanması aşaması ve yangınlara müdahale aşamasında AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecektir.           

D96Ebf93 E2Fc 45C7 9D8E C65953A3A880

13. Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekipler Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edecektir.          

14. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonu Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı’na uygun olarak gerçekleştirilecektir.          

15. Büyüme eğiliminde olan ve insanların can güvenliğini tehdit eden orman yangınlarının olduğu yangın mahalline, görevliler ve eğitimli gönüllüler dışında sivil vatandaşların sokulmaması için kolluk kuvvetlilerince gerekli tedbirler alınacaktır.          

16. Meskûn mahalleri tehdit etme riski taşıyan yangınlarda meskûn mahallerin boşaltılması ve tahliyesi kolluk kuvvetlerince yapılacaktır.          

17. Orman Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddeleri kapsamında olan köyler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların, artıkların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.          

18. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEİAŞ- OEDAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı her türlü tedbir alınacak, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerji kesilecektir.          

19. Bu kararda alınmış olan düzenleme ve önlemlerin uygulanmasına karşı çıkan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında; özel hüküm bulunmaması durumunda 5442 sayılı İl İdaresi Yasasının 66. Maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre yasal işlem yapılacaktır.  

Bu kapsamda;

Valilikçe belirlenen ve aşağıdaki liste içerisinde yer alan mesire alanları ve tabiat parkları haricinde kalan orman alanlarına girenlere 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74 ve 107’nci maddeleri gereğince 2.094,21 TL, geceleyenlere aynı Kanun’un 76 ve 110’uncu maddeleri gereğince 2.376,90-TL idari para cezası verilecektir.

 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76’ncı maddesinin (b) bendi gereğince ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakanlar veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terkedenler, (c) bendi gereğince ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atanlar, (d) bendi gereğince ormanlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31’inci ve 32’nci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakanlar hakkında adli işlem uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’inci maddesinin (l) bendi gereğince anız yakanlara her dekar için 386,79 TL idari para cezası verilecektir.          

20.  Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 2023/1 sayılı Genel Emir yürürlükten kalkacaktır.       

Yağış, nispi nem, sıcaklık ve rüzgâr hızı orman yangını tehlikelerine karşı önlem alma ve risk/zararları azaltma çalışmalarını etkilemekte olup, yangına ilk müdahalenin hızlı ve doğru yapılması hayati önem arz etmektedir. Milli servetimiz olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumak amacıyla yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli tedbirlerin planlanması, alınması, uygulamaların hassasiyetle takip edilmesi ve bu konuda herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda,

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

UŞAK İLİ ORMAN PARKLARI (MESİRE YERLERİ) VE TABİAT PARKLARI LİSTESİ

1- Akse Konaklamasız Orman Parkı,

2- Pınarbaşı Konaklamasız Orman Parkı,

3- Kızılcasöğüt Konaklamasız Orman Parkı,

4- Yeşil Karaağaç Konaklamasız Orman Parkı,

5- Üniversite Ormanı Konaklamasız Orman Parkı,

6- Kaşbelen Konaklamasız Orman Parkı,

7- Uşak Şehir Ormanı (Konaklamasız),

8- Kalfa Korusu Konaklamasız Orman Parkı,

9- Kemerdağ Konaklamasız Orman Parkı,

10- Osmandede Konaklamasız Orman Parkı,

11- Uşak Millet Ormanı (Konaklamasız),

12- Evrendede Konaklamasız Orman Parkı

13- Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı,

14- Göğem Zafer Tabiat Parkı,

15- Ulubey Kanyonları Tabiat Parkı.

Editör: Seher ZEYBEK